این روزها...

این روزها روزهاى سختى است. روزهایى که ارزش تمام سرمایه گذارى هایت در زندگى دارد بر باد مى رود. ارزش پول هایت کمتر از نصف شده و ارزش دانشت کمتر از آن. ارزش آرزوهایت هیچ و ارزش تلاش هایت حتى کمتر از آن. آرى! این روزها حقیقتاً روزهاى سختى است

/ 0 نظر / 15 بازدید