غافلگیرى

بى آنکه بدانى اتفاق مى افتد. حتى اگر بدانى، ناگهان آنچنان غافلگیر و گرفتارت مى کند که باورت نمى شود. چنان در بندت مى کشد که اشک هایت را سرازیر مى کند، لبهایت را مى گشاید، پاهایت را مى راند، دست هایت را حرکت مى دهد و قلبت را سرشار مى کند.

/ 0 نظر / 18 بازدید